Bæredygtighed

Vi ønsker at gøre noget godt for miljøet

Uni-Technology investerer i bæredygtighed og den grønne omstilling

Hos Uni-Technology tager vi ansvar for den udledning af drivhusgasser, vores produktion genererer. Hvis Danmark skal nå målet om 70% CO2-reduktion i 2030, er vi alle nødt til at bidrage og investere i bæredygtighed.

Klimaklar Produktionsvirksomhed

I juli 2022 gennemførte Uni-Technology i Vejle Klimaklar Produktionsvirksomhed, som er et forløb støttet af Dansk Industri og Industriens fond.

Forløbet styrker virksomhedens vækst og konkurrenceevne gennem CO2-regnskab i henhold til Greenhouse Gas protokollen (se nedenfor), miljøstrategi og kommunikation.

Vores datterselskab Uni-Technology Stensved A/S gennemførte forløbet i september 2023 og kan også fremvise et CO2-regnskab.

Som et led i vores miljøstrategi har vi opsat målsætninger og lavet planer for, hvordan vi skal reducere vores miljøpåvirkning.

Uddrag af vores miljøstrategi

Målsætning

Vi ønsker at

 • Reducere vores udledning i scope 1 og 2 med 70% i 2030 ift. vores basisår 2018.

 • Måle og rapportere på udledningen i scope 3 mhp. at iværksætte initiativer til at opnå reduktioner.
 

Reduktionsplan

Vi vil nå vores mål ved at:

 • Indkøbe så bæredygtigt som muligt og samarbejde med vores leverandører om at skabe bæredygtige tiltag.

 • Forebygge forurening og minimere affaldsmængder ved at sørge for, at vores affald så vidt muligt bliver genanvendt.

 • Minimere vores energiforbrug og benytte vedvarende energikilder.
 

CO2-regnskab

I forbindelse med Klimaklar Produktionsvirksomhed fik vi lavet vores første CO2-regnskab for basisåret 2018. Vi har valgt at lave vores CO2-regnskab i Klimakompasset.

Regnskabet viser, at vores samlede aftryk i 2018 udgjorde 578 tons CO2-ækvivalenter (tCO2e). Dette er udgangspunktet for vores målsætning om at reducere vores udledning med 70% i scope 1 og 2 i 2030 ift. vores basisår 2018.

Se vores CO2-regnskab for 2018 >

CO2-regnskabet for 2022 viser et lille fald ift. 2018 i udledningen på 42 tCO2e svarende til godt 7%.

Se vores CO2-regnskab for 2022 >

Der er 2 årsager til faldet:

Energi
Reduktion fra 2018 til 2022: 22 tCO2e.
Vi har reduceret vores samlede energiforbrug. Samtidig bliver elektricitet og fjernvarme i Danmark gradvis grønnere over tid.

Indkøbsmix
Reduktion fra 2018 til 2022: 20 tCO2e.
Et ændret mix i vores indkøb af varer og tjenesteydelser har medført en lavere udledning.

Science Based Targets initiative (SBTi)

SBTi er er et samarbejde mellem Carbon Disclosure Project, World Resources Institute, WWF Verdensnaturfonden og FN Global Compact. Initiativet er skabt for at fremme ambitiøse klimatiltag og bæredygtig produktion i den private sektor ved at mobilisere virksomheder til at opstille CO2 reduktionsmål i overensstemmelse med klimaforskningens anbefalinger.

Gennem vores tilslutning til SBTi forpligter vi os til at:

 • Reducere vores klimaaftryk i scope 1 og 2 med minimum 50% frem mod 2030
 • Monitorere og reducere vores scope 3 aftryk
 • Rapportere årligt om vores udledning og fremskridt mod målene

Greenhouse Gas (GHG) protokollen

Greenhouse Gas (GHG) protokollen er den førende internationale standard for, hvordan CO2-udledninger skal kvantificeres og rapporteres som CO2-ækvivalenter under tre forskellige typer udledninger, refereret til som Scope 1, 2 og 3.

Scope 1
Direkte udledninger fra virksomhedens processer.

Scope 2
Indirekte udledninger fra forsynet energi.

Scope 3
Indirekte udledninger fra virksomhedens værdikæde, både opstrøms og nedstrøms.

Vi støtter Verdensmålene

FN’s Verdensmål udgør en vigtig basis for at udvikle verden på en ansvarlig og bæredygtig måde.

Vi støtter alle målene, men vi har valgt, at især 2 af dem skal indgå som en aktiv del af vores måde at drive virksomhed på.

Klik på ikonet hvis du vil vide mere om Verdensmål 12.

Uni-Technology forpligter sig til at reducere brugen af ressourcer i produktionen. Vi

 • Fokuserer på at købe grønt
 • Minimerer spild og unødig brug af fx flytransport og andre højtudledende aktiviteter
 • Energioptimerer
 • Øger genbrug i videst muligt omfang
 • Håndterer kemikalier forsvarligt
 • Sorterer affald

Klik på ikonet hvis du vil vide mere om Verdensmål 13.

Uni-Technology er tilsluttet SBTi og forpligter sig dermed til at 

 • Reducere CO2-udledningen med minimum 50% i scope 1 og 2 i 2030
 • Måle og rapportere CO2-udledning i alle 3 scopes i vores årlige klimarapportering
 • Iværksætte initiativer til at reducere udledningen i alle 3 scopes bla. i samarbejde med vores leverandører.

Klik på ikonet hvis du vil vide mere om Verdensmålene.

Kontakt os!

Skal du have udviklet produktionsværktøjer, sprøjtestøbeforme, finmekanik og prototyper, så er vi din specialist.

Vi vil hjælpe dig med at skabe løsninger, der forbedrer din virksomhed.